1. ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe informacje dają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wymienionym poniżej.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej tej strony.

Jak gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony, Państwa dane są zbierane poprzez dostarczenie nam tych informacji. Mogą to być np. dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do czego używamy twoich danych?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia, że strona jest dostarczana bez błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę na przyszłość. Ponadto mają Państwo prawo żądać, w pewnych okolicznościach, ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto ma pan prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

W przypadku tych i innych pytań na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku. adres do nas.

Narzędzia do analizy i narzędzia stron trzecich

Kiedy odwiedzasz tę stronę, Twoje zachowanie podczas surfowania może być ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

2) sieci hostingu i dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług (hoster). Dane osobowe zgromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hostera. Może to dotyczyć głównie adresów IP,

Wnioski o kontakt handlowy, meta i dane dotyczące komunikacji, dane dotyczące umowy, dane kontaktowe, nazwy, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej

Wykorzystanie hostera ma na celu realizację umowy z naszymi potencjalnymi i dotychczasowymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i sprawnego dostarczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Nasz hoster będzie przetwarzał Państwa dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań dotyczących wydajności i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Używamy następującego hostera:

STRATO AG

Droga Pascal 10

10587 Berlin

Zawarcie umowy o realizację zamówienia

W celu zagwarantowania przetwarzania danych zgodnego z zasadami ochrony danych osobowych, zawarliśmy z naszym hostem umowę na przetwarzanie zamówień.

3. uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktowane są przez nas poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga na temat organu odpowiedzialnego

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest

MobiDirekt UG (haftungsbeschänkt)

Ulica Wurzener 35

01127 Drezno

Niemcy

Telefon: +49 (0) 351 4798 157

E-mail: mobidirekt@mailbox.org

Osobą odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Czas trwania składowania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostają u nas do czasu, gdy cel, dla którego zostały zebrane, przestanie obowiązywać. W przypadku złożenia uzasadnionego wniosku o usunięcie lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane te zostaną usunięte, o ile nie wystąpią inne dopuszczalne przez prawo powody przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania danych z zakresu prawa podatkowego lub handlowego); w tym drugim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA

Nasza strona zawiera m.in. narzędzia firm z USA. Jeśli te narzędzia są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane na amerykańskie serwery tych firm. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że Stany Zjednoczone nie są bezpiecznym krajem trzecim, jeśli chodzi o prawo UE dotyczące ochrony danych. Firmyamerykańskie są zobowiązane do udostępnienia danych osobowych organom bezpieczeństwa, bez możliwości podjęcia działań prawnych przeciwko Państwu jako osobie zainteresowanej.

Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. tajne służby) mogą przetwarzać, oceniać i stale przechowywać Państwa dane na serwerach USA w celach monitorowania. Nie mamy żadnego wpływu na te działania przetwórcze.

 

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili można cofnąć każdą udzieloną już zgodę. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz do bezpośredniej reklamy (art. 21 UDT)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE SZTUKI. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z JEGO KONKRETNEJ SYTUACJI, W TYM PROFILOWANIU NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU PAŃSTWA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, O ILE NIE UDOWODNIMY, ŻE ISTNIEJĄ ISTOTNE POWODY PRZETWARZANIA, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA OCHRONĘ I KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI, LUB O ILE PRZETWARZANIE NIE SŁUŻY DO DOCHODZENIA, WYKONYWANIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 DSGVO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DLA CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW TAKIEGO MARKETINGU, W TYM PROFILOWANIU, O ILE JEST ONO POWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów przez organy ochrony danych zainteresowane osoby mają prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Niniejsze prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim we wspólnym, maszynowym formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej stronie, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub wnioski, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "https://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania w każdej chwili informacji na temat przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich korekty lub usunięcia. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu można się z nami skontaktować w każdej chwili pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • W przypadku zakwestionowania dokładności przechowywanych u nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na ich weryfikację. Na czas trwania przeglądu mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

 • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest prowadzone niezgodnie z prawem, mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.

 • Jeżeli Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne, a Państwo potrzebują ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usuwania.

 • Jeżeli złożył Pan/Pani sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 DSGVO, należy zachować równowagę między Pana/Pani interesami a naszymi. Tak długo, jak nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają nad interesami stron, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

 • Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane - poza ich przechowywaniem - tylko za jego zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy tej strony internetowej wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład w formie spamu.

4. gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Nasze strony internetowe używają tak zwanych "cookies". Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego. Są one albo przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (session cookies) albo na stałe (permanent cookies) w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są usuwane po zakończeniu wizyty.

automatycznie usuwane. Trwałe pliki cookie są przechowywane w urządzeniu końcowym do momentu ich samodzielnego usunięcia lub do momentu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm trzecich mogą być również zapisywane na urządzeniu końcowym po wejściu na naszą stronę (cookies firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z niektórych usług świadczonych przez

Usługi stron trzecich (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Ciasteczka mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie koniecznych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są używane do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.

Ciasteczka, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne ciasteczka) lub do zapewnienia określonych funkcji, które zostały zamówione (ciasteczka funkcjonalne, np. dla funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. ciasteczka do pomiaru oglądalności strony internetowej) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli złożono wniosek o wyrażenie zgody na przechowywanie ciasteczek, to przechowywanie tych ciasteczek będzie się odbywało wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO); zgodę tę można w każdej chwili odwołać.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby był informowany o ustawieniach cookies i zezwalać na cookies tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację cookies w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

O ile cookies są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analizy, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych i w razie potrzeby poprosimy o Państwa zgodę.

Pliki logów serwera

Dostawca tych stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Te są:

 • Typ i wersja przeglądarki

 • Zastosowany system operacyjny

 • URL odsyłacza

 • Nazwa hosta komputera dostępowego

 • Czas żądania serwera

 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

W przypadku wysłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam Państwo podają, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jeżeli Państwa wniosek jest związany z realizacją umowy lub jest niezbędny do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), pod warunkiem że zapytanie zostało złożone.

Dane wpisane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie, cofnięcie zgody na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Państwa wniosku). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy zatrzymania - pozostają nienaruszone.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz z wszystkimi danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Państwa zapytania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jeżeli Państwa wniosek jest związany z realizacją umowy lub jest niezbędny do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), pod warunkiem że zapytanie zostało złożone.

Dane przesłane nam przez Państwa za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostaną u nas do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Państwa żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy zatrzymania - pozostają nienaruszone.

5. narzędzia analizy i reklamy

Statystyki WordPressa

Strona ta wykorzystuje "Statystyki WordPress" do statystycznej oceny dostępu odwiedzających. Dostawcą jest Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Statistics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika do celów analizy zachowań użytkownika (np. pliki cookie lub pobieranie odcisków palców z urządzenia). WordPress Statistik gromadzi do analizy m.in. pliki logów (referrer, adres IP, przeglądarka itp.), pochodzenie osób odwiedzających stronę (kraj, miasto) oraz jakie działania podjęły one na stronie (np. kliknięcia, odsłony, pliki do pobrania). Zebrane w ten sposób informacje na temat korzystania z tej strony internetowej są przechowywane na serwerach w USA. Twój adres IP jest anonimizowany po przetworzeniu i przed zapisaniem.

To narzędzie analityczne jest stosowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przeprowadzeniu anonimowej analizy zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie ciasteczek), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili cofnąć.

6. wtyki i narzędzia

YouTube z podwyższoną ochroną danych

Ta strona integruje filmy z YouTube. Operatorem strony jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Używamy YouTube w zaawansowanym trybie prywatności. Według YouTube, tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Jednakże, tryb wzmocnionej prywatności nie musi wykluczać udostępniania informacji partnerom YouTube. Na przykład YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick, niezależnie od tego, czy oglądasz wideo, czy nie.

Gdy tylko uruchomisz na tej stronie wideo YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. To mówi serwerowi YouTube, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, pozwalasz YouTube na bezpośrednie powiązanie Twoich nawyków przeglądania z Twoim profilem osobistym. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu po uruchomieniu filmu.

lub używać porównywalnych technologii rozpoznawania (np. pobierania odcisków palców z urządzeń). W ten sposób

YouTube może otrzymywać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane m.in. do gromadzenia statystyk wideo, poprawy komfortu użytkowania i zapobiegania oszustwom.

Możliwe jest, że po uruchomieniu filmu na YouTube, mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeżeli złożono wniosek o odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w każdej chwili.

Więcej informacji na temat polityki prywatności YouTube można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, należy zapisać swój adres IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma żadnego wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz łatwe odnalezienie wskazanych przez nas lokalizacji na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeżeli złożono wniosek o zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w każdej chwili.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej.

Szczegóły można znaleźć tutaj:

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/

oraz

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki obchodzimy się z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Źródło:

eRecht24